සියලු පහසුකම් සහිත නිවස සහ ඉඩම විකිණීමට

Published by D.A.Chaminda Pradeep Dunuwila 14 Jul 18:37 pm Kegalle, Kegalle

Rs 8,500,000

Contact

Houses
Beds: 7
Baths: 1
Land Size: 35 perches
House size: 1,670 sqft
Address: නො :39/1,පන්සල පාර ,දිඹුල්ගමුව ,කෑගල්ල .
For Sell
Kegalle, Kegalle
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now