කිරිබත්ගොඩින් අගනා නිවසක් විකිණීමට

Published by Nanayakkara 12 Jan 06:29 am Kiribathgoda, Gampaha

Rs 31,000,000

කිරිබත්ගොඩ මායා මාවතේ කි.මි.1දුරින් පර්චස් 18.5 ක තනි තට්ටුවෙ නිවස විකිණීමට කාමර 4,1-A/C,ඇටෑචිි බාත් රෑමිි 1,පිටිතින් බාත්රෑමිි -1 කෑම කාමරය,සාලය ,ගේට්ටු,වට තාප්ප සාමකාමී නිසංසල පරිසරය,ජල ගැලීමෙන් තොර,අඩි 20 පාරට මුහුණලා
මිළ ලක්ෂ 310 සාකච්ඡා කල හැක.
ගැණුම්කරුවන් පමණයි No Brokers

contract nob 0727565655, 0766437637 S.Nanayakkara

Contact

Houses
Beds: 4
Baths: 2
Land Size: 18.5 perches
For Sell
Kiribathgoda, Gampaha
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now