වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට

Nanayakkara විසින් විකිණීමට 28 Sep 08:15 am කැලණිය, ගම්පහ

රු 1,600,000

වටිනා ඉඩක් විකිණීමට.... කැලණිය රජමහා විහාරයට ආසන්න සම්පත් බැංකුව ඉදිරිපිට කොටිිටන්ගහ තොටුපල පාරේ පර්චස් 11 ක හරිහතරැස් ඉඩම විකිණීමට වැදගත් සාමකාමී පරිසරය ජල විදුලිය අඩි 20 පුළුල් පාර පිරිසිඳු ඔප්පු බියගම ප්‍රධාන මීටර් 250 පර්චස් 1-ලක්ෂ -1600000 නගරයේ සියලු පහසුකම් සහිතයි .. ගැණුම්කරුවන් පමණයි No Brokers Please call 0766437630 0727565655 භ

අමතන්න

ඉඩම්
ඉඩම් වර්ගය: නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍ව: 11 පර්චස්
විකිණීමට
කැලණිය, ගම්පහ
දැන්වීම ප්‍රියතම ලෙස සුරකින්න

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න