වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට

Published by Nanayakkara 28 Sep 08:15 am Kelaniya, Gampaha

Rs 1,600,000

වටිනා ඉඩක් විකිණීමට.... කැලණිය රජමහා විහාරයට ආසන්න සම්පත් බැංකුව ඉදිරිපිට කොටිිටන්ගහ තොටුපල පාරේ පර්චස් 11 ක හරිහතරැස් ඉඩම විකිණීමට වැදගත් සාමකාමී පරිසරය ජල විදුලිය අඩි 20 පුළුල් පාර පිරිසිඳු ඔප්පු බියගම ප්‍රධාන මීටර් 250 පර්චස් 1-ලක්ෂ -1600000 නගරයේ සියලු පහසුකම් සහිතයි .. ගැණුම්කරුවන් පමණයි No Brokers Please call 0766437630 0727565655 භ

Contact

Lands
Land type: Residential
Land Size: 11 perches
For Sell
Kelaniya, Gampaha
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now