පරිසර හිතකාමී අභ්‍යාස පොත

Published by Chamika 22 Nov 08:25 am Kottawa, Colombo

Rs 68

මෙය පරිසර හානිය අවම කිරීම අරමුණු කරගත් නිෂ්පාදනයකි. මෙම පොතේ සියලු ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කල හැකි ය.
ලැමිනෙටඩ් කවර ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කල නො හැකි ය. UV වාර්නිෂ් කවරය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කල හැකි නමුත් ඒ සඳහා භාවිත කරන රසායනික ද්‍රව්‍ය පරිසරයට හානිකර විය හැකි ය.
මෙම පොතේ කොලවල ඝනකම සාමාන්‍ය පොතක කොලවල ඝනකමට වඩා වැඩි ය (70GSM). පොතේ පළල ද වැඩි ය (155mm x 210mm). උසස් ප්‍රමිතියෙන් පරිසර හානිය අවම වන ලෙස නිෂ්පාදනය කර ඇත.
80 Pages
අවශ්‍ය නම් නිවසටම ගෙන්වාගත හැකි ය

Contact

Other Home Items
Condition: New
For Sell
Kottawa, Colombo
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now