වෘත්තීය පාඨමාලා ටේලරින් පාඨමාලාව

Published by Manjula Balasuriya 17 Feb 18:42 pm Nugegoda, Colombo

Negotiable

ටේලරින් පාඨමාලාව
වෘත්තීය තෘතීය හා අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි ආයතනයකි
වසර 20 ක පළපුරුදු ප්‍රවිිණ උපදේශිකා මංජුලා බාලසූරිය විසින් උගන්වනු ලබයි.
තමාගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට මුල සිට න්‍යායික සහ ප්‍රායෝගික දැනුම අංග සම්පූර්ණව ලබා දෙනු ලැබේ.
මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය නැත.
වයස් භේදයක් නොමැත.
කාන්තාවන් සඳහා පමණයි.
කුඩා කණ්ඩායම් පංති පැවැත්වෙන අතර සෑම ශිෂ්‍යාවකටම වෙන් වෙන්ව ඉගැන්වේ.
මෙම දුරකථන අංකයට ඇමතීමෙන් හෝ වට්ස්ඇප් මගින් විමසීමෙන් හෝ වැඩි විස්තර සහ පාඨමාලා දින සහ පංති පැවැත්වෙන කාල සටහන ලබා ගත හැකිය.
මසකට රු: 4000/-
මාස 05
0776 613 879
දැන් බඳවා ගැනීම් සිදු කෙරේ.
පාඨමාලාව අවසානයේ වෘත්තීය තෘතීය හා අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ රජය පිළිගත් සහතික පත්‍රය නිකුත් කෙරේ.

Contact

Vocational Training
Course type: Dress Making
For Sell
Nugegoda, Colombo
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now